Pozemky pod diaľnicami a cestami bude možné majetkovoprávne usporiadať až do konca roka 2030

Auto, cesta
Foto: ilustračné, SITA/Martin Havran

Vlastníci diaľnic, ciest a miestnych komunikácií budú mať možnosť majetkovoprávne usporiadať pozemky pod pozemnými komunikáciami formou vyvlastnenia vo verejnom záujme až do 31. decembra 2030.

Podľa súčasnej úpravy na to majú lehotu do 31. decembra 2020. S predĺžením termínu na usporiadanie pozemkov o desať rokov počíta návrh novely zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ktorý Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Novela už definuje pojmy cesta a cestná sieť

Na kontrolu merania rozmerov vozidiel a jazdných súprav bude možné použiť aj kalibrované meradlo. Novela s navrhovanou účinnosťou 1. januára 2021 tiež definuje pojmy cesta a cestná sieť, zavádza drobné úpravy v súvislosti s procesom usporiadania cestnej siete.

Zároveň určuje, že do centrálnej evidencie pozemných komunikácií sa vkladajú aj dopravno-inžinierske údaje, najmä o intenzitách dopravy či o skladbe dopravného prúdu, ktoré sú potrebné pre náležité plnenie úloh ministerstva dopravy podľa cestného zákona. Pripomienkové konanie k novele bude trvať do 18. septembra.

Ak štát ako vlastník pozemnej komunikácie nemá k 31. decembru 2020 k pozemku pod ňou zmluvne dohodnuté iné právo, podľa novely vznikne vo verejnom záujme k pozemku užívanému vlastníkom pozemnej komunikácie dňom účinnosti novely v prospech správcu pozemnej komunikácie právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

Súčasná lehota je nepostačujúca

Subjektívna lehota pre udelenie sankcie za porušenie cestného zákona sa má predlžiť na dva roky, keďže podľa rezortu dopravy súčasná lehota jedného roka pre právoplatné rozhodnutie vo veci sa pri dodržaní príslušných procesných ustanovení zákona o správnom konaní (správny poriadok) ukázala ako nepostačujúca z hľadiska efektívneho postihu delikventov.

„Konanie o udelení sankcie je príslušný cestný správny orgán povinný začať, v súlade so zásadou na rýchly a spravodlivý proces, bezodkladne po tom, ako sa o ňom dozvedel,“ uviedlo ministerstvo dopravy.

Cesta slúži na dopravné prepojenie obcí, okresov a krajov s mimoúrovňovými alebo úrovňovými križovatkami. Cestnú sieť podľa novely tvoria diaľnice a cesty, pričom účelné usporiadanie cestnej siete sa zabezpečuje výstavbou nových diaľnic a ciest.

„Cesty, ktoré nie sú potrebné na účelné usporiadanie cestnej siete, môžu sa z tejto siete vyradiť a zaradiť do siete miestnych komunikácií alebo preradiť medzi účelové komunikácie alebo zrušiť. Do cestnej siete možno preradiť miestne komunikácie, prípadne účelové komunikácie, a to po zmene ich dopravného charakteru,“ uvádza návrh novely.

Náhradná pozemná komunikácia

Medzinárodné cestné ťahy sú pozemné komunikácie zaradené do niektorej z medzinárodných cestných sústav určených medzinárodnými dohodami.

Ak v dôsledku inej investičnej výstavby má byť zrušená pozemná komunikácia, investor bude povinný zabezpečiť výstavbu náhradnej pozemnej komunikácie.

V prípade výstavby pozemnej komunikácie, v rámci ktorej má byť upravená iná pozemná komunikácia alebo jej úsek, investor bude povinný vybudovať na vlastné náklady pre vlastníka alebo správcu pozemnej komunikácie len vyvolané úpravy priamo dotknutého úseku pozemnej komunikácie.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MDV Ministerstvo dopravy a výstavby SR