Čo sa zmenilo v energetickej legislatíve? (marec 2021)

Poláček & Partners
Foto: ilustračné, Poláček & Partners.

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac marec 2021.

Upozorňujeme najmä na uvoľnenie „stop-stavu“, teda obmedzenia pripájania nových elektroenergetických zariadení na výrobu elektriny do elektrizačnej sústavy SR a zvyšovania inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny pripojených v elektrizačnej sústave SR.  Zároveň upozorňujeme na plánované kontroly u vybraných výrobcov elektriny zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Prajeme vám príjemné čítanie!

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO

Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti
o vydanie povolenia
nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie

TEPELNÁ ENERGETIKA

Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Došlo k uvoľneniu obmedzenia pripájania nových, tzv. „stop-stavu“

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) na svojom webovom sídle oznámila, že dňa 5.4.2021 uviedla v spolupráci s prevádzkovateľom prenosovej sústavy v Maďarsku do komerčnej prevádzky nové vedenia 2×400 kV Veľký Ďur – Gabčíkovo – Gönyű a 1×400 kV Rimavská Sobota – Sajóivánka na slovensko-maďarskom cezhraničnom profile.

Týmto prišlo k odstráneniu úzkeho miesta v prenosovej sústave SR z pohľadu priepustnosti sústavy, čo umožní opätovné pripájanie nových elektroenergetických zariadení na výrobu elektriny do elektrizačnej sústavy SR a zvyšovanie inštalovaného výkonu existujúcich zdrojov pripojených do elektrizačnej sústavy SR.

Na základe uvedeného, prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav, v spolupráci s prevádzkovateľom prenosovej sústavy a Ministerstvom hospodárstva SR, týmto uvoľnili „stop-stav“ pre pripájanie nových elektroenergetických zariadení na výrobu elektriny do elektrizačnej sústavy SR a zvyšovanie inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny pripojených v elektrizačnej sústave SR.

Oznam SEPS je k dispozícii TU.

SEPS zároveň zverejnila „Usmernenie k uvoľneniu obmedzenia pripájania nových elektroenergetických zariadení na výrobu elektriny do ES SR a zvyšovania inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny pripojených do ES SR“, ktoré poskytuje podrobnejšie informácie k postupu napĺňania stanovených voľných inštalovaných výkonov nových zdrojov. Usmernenie je k dispozícii TU.

Na stránke SEPS si zároveň môžete pozrieť prehľad o aktuálnom voľnom, pridelenom a vyčerpanom inštalovanom výkone elektrizačnej sústavy SR, ktorý je dostupný TU.

O samotnom procese výstavby nových zdrojov sme vás informovali v našom článku „Postav zdroj, zasaď strom“, ktorý si môžete prečítať TU.

OKTE vysporiada vyplatenú podporu doplatkom za rok 2020

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) informuje na svojom webovom sídle, že ako zúčtovateľ podpory vykoná vysporiadanie vyplatenej podpory za rok 2020 podľa § 5b ods. 6 Zákona o podpore OZE a KVET, a to na základe platného potvrdenia o pôvode elektriny vydaného zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví za rok 2020. Podklady k vysporiadaniu podpory budú príslušným výrobcom elektriny sprístupnené v IS OZE.

Oznam OKTE nájdete TU.

ÚRSO informuje o plánovaných kontrolách u vybraných výrobcov elektriny

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) informoval na svojej webovej stránke, že plánuje vykonať u vybraných výrobcov elektriny fyzické kontroly za účelom preverenia technických parametrov, ako aj iných legislatívno-prevádzkových otázok.

Kontroly majú prebehnúť u výrobcov elektriny poberajúcich podporu doplatkom za roky 2018 a 2019, ktorí vykazujú anomálie oproti štandardným hodnotám a parametrom výroby elektriny.

Tieto anomálie mali byť identifikované na základe predbežných výsledkov analýzy doby prevádzkovania fotovoltaických obnoviteľných zdrojov, ktoré vygenerovali skupinu vyše 250 zdrojov, u ktorých je výroba elektriny indikovaná nad rámec bežných prevádzkových parametrov bežne dosiahnuteľných v podmienkach SR.

Oznam ÚRSO je k dispozícii TU.

ÚRSO informuje verejnosť o financovaní podpory výroby elektriny z OZE a VÚ KVET

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na svojom webovom sídle informuje, že bude každý mesiac zverejňovať na svojom webovom sídle predpokladaný stav bilancie nákladov a výnosov v systéme podpory. ÚRSO v tejto súvislosti sleduje a kvantifikuje dopad vývoja dvoch parametrov- predpokladanú koncovú spotrebu elektriny a predpokladanú priemernú cenu elektriny na krátkodobom trhu s elektrinou.

Oznam ÚRSO nájdete TU.

Aktualizovaný stav finančných zdrojov v systéme podpory výroby elektriny z OZE a VÚ KVET za mesiac január 2021 nájdete TU.

OKTE má aktualizovaný prevádzkový poriadok

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) má s účinnosťou od 1.4.2021 aktualizovaný Prevádzkový poriadok.

Zmeny v prevádzkovom poriadku súvisia najmä (i) so zmenami a novými produktami v portfóliu spoločnosti OKTE pre denný trh s elektrinou, (ii) so zakotvením určitých princípov a postupov spojených s krátením podpory formou doplatku a príplatku v prípade spaľovacích zariadení a s vrátením podpory príplatkom a doplatkom, ako aj (iii) s ďalšími úpravami vyplývajúcimi z aplikačnej praxe.

Znenie Prevádzkového poriadku spoločnosti OKTE platné od 1.4.2021, je dostupné TU.

Spoločnosť SSD pripomína povinnosť vykonať opatrenia umožňujúce manuálne odpojenie stanovenej časti odberu

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD) na svojom webovom sídle pripomína významným používateľom sústavy, t.j. odberateľom na úrovni vysokého napätia s rezervovanou kapacitou nad 150 kW, povinnosť vykonať na svojich zariadeniach opatrenia umožňujúce manuálne odpojenie stanovenej časti svojho odberu. Daná povinnosť vyplýva z nariadenia Komisie EÚ 2017/2196 z 24.11.2017.

Príslušná výkonová hodnota vychádza z plánu obmedzovania spotreby, ktorý je spoločnosťou SSD každoročne aktualizovaný. Oznam spoločnosti SSD nájdete TU.

Spoločnosť SSD zároveň zverejnila aj formulár, prostredníctvom ktorého môžu títo odberatelia zistiť regulačný stupeň, do ktorého je zahrnuté ich odberné miesto, ako aj hodnotu výkonu, o ktorú je nutné znížiť spotrebu odberného miesta pri vyhlásení príslušného regulačného stupňa. Formulár je k dispozícii TU.

ÚRSO vyhodnotil plnenie Desaťročného plánu rozvoja prepravnej siete

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 3.3.2021 zverejnil dva dokumenty týkajúce sa rozvoja prepravnej siete:

  • Vyhodnotenie plnenia Desaťročného plánu rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a. s. za obdobie rokov 2020 – 2029, ktorý je k dispozícii TU, a
  • Informácia o výsledkoch konzultácií s existujúcimi a potenciálnymi užívateľmi prepravnej siete k desaťročnému plánu rozvoja prepravnej siete na obdobie rokov 2021 – 2030, ktorý je k dispozícii TU.

Povinnosť ÚRSO sledovať vykonávanie desaťročného plánu rozvoja prepravnej siete, a konzultovať nasledujúci desaťročný plán s existujúcimi a potenciálnymi užívateľmi siete, vyplýva zo Zákona o energetike a Zákona o regulácii v sieťových odvetviach.

OKTE publikoval Ročný report o trhu s elektrinou

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) zverejnil dňa 2.3.2021 Ročný report o trhu s elektrinou pre rok 2020. Tento dokument poskytuje základné informácie o trhu s elektrinou na základe údajov, pričom vychádza z údajov v informačných systémoch OKTE.

Ročný report o trhu s elektrinou pre rok 2020 nájdete TU.

ZSD má nový cenník pripojovacích poplatkov

Od 1.3.2021 platí nový cenník pripojovacích poplatkov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD) za pripojenie do napäťovej úrovne vysokého napätia (VN).

Cenník by mal platiť do 28.2.2022 a je k dispozícii TU.

__________________________________________________________

Monitoring za mesiac marec 2021 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Viac informácií o advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS sa dozviete tu.

_____________________________________________________________

Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie OKTEPoláček a PartnersSE Slovenské elektrárneSEPS Slovenská elektrizačná prenosová sústavaÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví