Slovnaft aj Transpetrol si otestovali svoju pripravenosť na prípadnú ropnú krízu

Kašagan ropa
Robotník na umelom ostrove ropného poľa Kašagan (október 2012) SITA/AP

Cvičenia sa zúčastnili zástupcovia príslušných subjektov z Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska.

V Bratislave sa dňa 19. júna 2019 uskutočnilo spoločné cvičenie núdzovej pripravenosti v oblasti ropnej bezpečnosti krajín V4. Cvičenie zorganizovala v rámci oficiálneho programu predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, ktorá udržiava núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov pre ich použitie v prípade ropnej krízy na zabezpečenie energetickej bezpečnosti Slovenska. Cvičenia sa zúčastnili zástupcovia príslušných subjektov z Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska.
Za Slovensko sa – okrem zástupcov Agentúry – zúčastnili odborníci zo Správy štátnych hmotných rezerv SR, Ministerstva hospodárstva SR, Transpetrolu a Slovnaftu.

Tradíciu spoločných cvičení núdzovej pripravenosti krajín V4 začalo v roku 2018 Maďarsko. Na prvom cvičení, ktoré sa uskutočnilo v marci 2018 v Budapešti boli spoločne riešené hypotetické scenáre výrazného obmedzenia, resp. úplného prerušenia dodávok ropy ropovodom Družba a pripravené spoločné návrhy riešenia na preklenutie výpadkov v zásobovaní ropou a s tým spojeného nedostatku pohonných hmôt v krajinách V4. Výstupom riešenia obidvoch scenárov bol návrh na využitie náhradných ciest na prepravu ropy – ropovodu Adria, ktorý vedie z Jadranského mora až na Slovensko a ropovodu IKL z Nemecka do Českej republiky aj s určením podielu, v akom by jednotlivé krajiny V4 na náhradných dodávkach ropy participovali. Pre praktickú využiteľnosť náhradnej cesty prostredníctvom ropovodu Adria pre potreby Slovenska je nevyhnutné doriešiť otázky kvalitatívneho aj kvantitatívneho charakteru, nakoľko Slovensko je na trase ropovodu Adria až posledným odberateľom ropy a spoločnosť Slovnaft, a.s. ako jediný spracovateľ ropy na Slovensku musí doriešiť technickú možnosť použitia inej ropy, ako je ruská ropa REBCO, pre spracovanie ktorej bol pôvodne Slovnaft vybudovaný.

Vzhľadom na ropnú krízu spôsobenú výpadkom dodávok ropy ropovodom Družba z dôvodu jej kontaminácie v potrubí v apríli a máji tohto roku, sa ukázala existenčná nevyhnutnosť spoločného postupu krajín V4 pri riešení potenciálnych výpadkov v dodávkach ropy prostredníctvom ropovodu Družba aj na územie Slovenska, ktoré je na nich stopercentne závislé. V relatívne krátkom čase boli krajiny V4 donútené prejsť od riešenia hypotetických scenárov k riešeniu skutočných problémov v dodávkach jedného z aktuálne najdôležitejších energetických nosičov. Reálna prax ukázala zraniteľnosť celého procesu dodávok ropy, kde z dôvodu technickej poruchy alebo z dôvodu zlyhania ľudského faktora môže veľmi ľahko dôjsť k ohrozeniu funkčnosti celého systému. Ďalšími rizikami sú aj možnosti teroristického útoku, prírodných katastrof a pod. To všetko ešte viac zvýrazňuje potrebu úzkej spolupráce krajín V4 v danej oblasti a potrebu trvalej pripravenosti na riešenie potenciálnych kríz.

Hlavným cieľom tohtoročného cvičenia núdzovej pripravenosti bola aplikácia skúseností jednotlivých štátov V4 s riešením nedávnej krízy v dodávkach ropy do spoločných realizačných postupov na odvrátenie potenciálnych ďalších kríz, resp. na riešenie ich následkov. Úlohou cvičenia bolo pripraviť postupy a varianty spoločného riešenia potenciálnych ďalších výpadkov v dodávkach ropy a ropných výrobkov ako životne dôležitých surovín pre zabezpečenie fungovania štátu.

Prerušenie dodávok ropy na územie Slovenska trvalo od 25. apríla do 22. mája 2019 a bolo „ostrou“ skúškou pripravenosti príslušných orgánov a organizácií Slovenska na riešenie krízových situácií a na zabezpečenie energetickej bezpečnosti. Spoločným úsilím zainteresovaných subjektov sa podarilo celú situáciu zvládnuť bez akéhokoľvek negatívneho dopadu na energetickú bezpečnosť Slovenska a na zásobovanie slovenského trhu pohonnými látkami bez toho, aby vznikol akýkoľvek negatívny ohlas medzi obyvateľstvom s rizikom vypuknutia paniky a „runu“ na čerpacie stanice. Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov v spolupráci najmä so Správou štátnych hmotných rezerv SR ako gestorom núdzových zásob, štátnym prepravcom ropy spoločnosťou Transpetrol, a.s. a rafinériou Slovnaft, a.s. ako jediným producentom pohonných látok na Slovensku zvládli krízovú situáciu v zásobovaní ropou po stránke technickej, časovej, koordinačnej aj komunikačnej na vysokej odbornej úrovni a verejnosť žiadne problémy z dôvodu pozastavenia dodávok ropy na Slovensko nepocítila. V tejto vypätej situácii, kedy denno-denne boli spoločne prijímané operatívne rozhodnutia na zabezpečenie kontinuity dodávok pohonných látok do predajnej siete, sa ukázal význam a úloha núdzových zásob, ktoré majú slúžiť práve na riešenie obdobných krízových situácií. Základnou podmienkou použitia núdzových zásob je však správna koordinácia a úplná funkčnosť všetkých zainteresovaných od prepravy ropy, cez jej spracovanie na ropné výrobky až po správne fungovanie logistického reťazca v oblasti dodávok na čerpacie stanice.

Spoločné cvičenie krajín V4 okrem prínosu v rozvoji spolupráce a spoločnom riešení praktických problémov potvrdilo aj potrebu výraznejšej spolupráce na možnostiach prepojenia sústav ropovodov aj produktovodov. Varovným signálom pre krajiny V4 je skutočnosť, že Medzinárodná energetická agentúra (IEA) podobný výpadok dodávok ropy pre krajiny V4 považuje len za lokálnu krízu a neaktivuje kolektívnu akciu na pomoc postihnutým štátom.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SlovnaftTranspetrol