Ochrana verejného zdravia v SR si pripomína 65. výročie

Ján Mikas
Ján Mikas | Foto: SITA / Nina Bednáriková

Úrad verejného zdravotníctva SR sa v poslednom období zaoberal napríklad problematikou vtáčej chrípky, brazílskeho mäsa kontaminovaného salmonelou alebo hrozbou epidémie osýpok v susedných krajinách

Slovensko si pripomína 65 rokov od prijatia zákona o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti, ktorým sa ustanovili okresné a krajské hygienické stanice a orgány hygienickej služby.

Ako agentúru SITA informovala Zuzana Drobová z komunikačného referátu Úradu verejného zdravotníctva SR, takto sa začala oficiálne písať história dnešného úradu, ktorý v minulosti prešiel niekoľkými transformáciami.

V súčasnosti podľa Drobovej okrem Úradu verejného zdravotníctva SR pôsobí aj 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR – orgánov verejného zdravotníctva SR, ktoré postupujú pri ochrane zdravia ľudí podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Epidemiológia 24 hodín denne

Hlavné činnosti úradu v súčasnosti spočívajú v nariaďovaní opatrení orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pri ohrozeniach verejného zdravia, pričom v tomto roku sa úrad zaoberal napríklad problematikou vtáčej chrípky, brazílskeho mäsa kontaminovaného salmonelou alebo hrozbou epidémie osýpok v susedných krajinách.

„Vyhodnocujeme a sledujeme úroveň zaočkovanosti v SR, koordinujeme imunizačný program a navrhujeme očkovacie schémy, každoročne vydávame praktickú formu očkovacieho kalendára pre laickú i odbornú verejnosť v elektronickej i printovej podobe,“ povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Úrad takisto podľa neho vykonáva kontrolu a sledovanie prenosných ochorení v SR. „Sme napojení na Európsky systém rýchleho varovania a odpovede (EWRS), kde spolupracujeme 24 hodín denne – hlásime mimoriadne epidemiologické situácie v SR a úzko spolupracujeme s členskými štátmi EÚ ako aj s príslušnými orgánmi EÚ,“ vysvetlil Mikas.

Zaostrené na potraviny

Ďalšou z úloh ÚVZ je napríklad výkon štátneho zdravotného dozoru (ŠZD) a úradnej kontroly potravín. ŠZD pritom úrad vykonáva na 40 000 zariadeniami spoločného stravovania, vrátane predškolských a školských.

„Fungujeme ako odborné pracovisko pre oznamovaciu a posudzovaniu činnosť výživových doplnkov, pričom ročne posúdime viac ako 2 500 výživových doplnkov,“ zdôraznil Mikas.

Ďalšou z úloh úradu je vykonávanie mimoriadnych cielených kontrol v rámci ochrany verejného zdravia, napríklad počas letnej turistickej sezóny sú kontroly zamerané na prevádzky s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny či kontroly kúpalísk, v zime zase hygienici kontrolujú napríklad stánky na vianočných trhoch.

Prevencia i vývoj detí

Úrad takisto pôsobí v oblasti prevencie a osvety medzi obyvateľstvom, vypracováva návrhy priorít štátnej politiky zdravia na úseku verejného zdravotníctva a zaoberá sa tiež národnými a medzinárodnými projektmi významnými pre verejné zdravotníctvo.

„Monitorujeme zdravý vývoj detí, v pravidelných intervaloch sledujeme antropometrické údaje o raste a vývoji detí, ktoré sú podkladom pre prevenciu vývoja obezity a nadváhy detí, regulovanie výživových odporúčaní a formulovanie zdravej výživy pre deti,“ vysvetlil Mikas.

Ďalšou z početných úloh úradu je podľa neho nepretržité monitorovanie radiačnej situácie na území SR, ktorého súčasťou je meranie rádioaktívnych látok v ovzduší.

„V rámci národných referenčných centier a špecializovaných laboratórií vykonávame kvalitnú laboratórnu diagnostiku s cieľom zamedziť vzniku a šíreniu infekčných ochorení ako chrípka, polio (obrna), rubeola alebo osýpky. Vykonávame laboratórne sledovanie alimentárnych a nozokomiálnych nákaz; pracujeme v sieťach národných referenčných laboratórií pre sledovanie infekčných ochorení,“ povedal Mikas s tým, že úrad tak isto koordinuje monitoring kvality pitnej vody v 96 veľkých a viac ako 1 000 malých zásobovacích oblastiach a vody na kúpanie v 80 prírodných a 270 umelých a 160 letných kúpaliskách.

„Úrad verejného zdravotníctva SR si pripomína 65. výročie s cieľom pokračovať v približovaní verejného zdravotníctva čo najbližšie k občanom. Sme partnerom pre zdravie občanov, podporujeme ich zdravé životné návyky a chceme posilniť záujem a zodpovednosť občanov za svoje zdravie. Na druhej strane chránime zdravie občanov z hľadiska zdravotnej bezpečnosti, monitoringu a včasnej informovanosti,“ konštatuje Mikas.

„Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky denne reaguje na aktuálne problémy, zdravotné hrozby či cezhraničné ohrozenia zdravia, ako aj potreby verejnosti a to v rôznych oblastiach verejného zdravia a chráni zdravie občanov už 65 rokov,“ dodal.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ÚVZ Úrad verejného zdravotníctva SR