Vládna správa: Ľudia s duševnými poruchami sú stále stigmatizovaní

Pacient
Foto: Thinkstock

Na Slovensku bolo v roku 2014 evidovaných približne 400 000 ľudí s duševnou poruchou. Najčastejšie išlo o ľudí v produktívnom veku od 18 do 65 rokov.

V roku 2014 bolo hospitalizovaných v psychiatrických ústavných zariadeniach 35 854 pacientov, píše sa v materiáli predloženom Ministerstvom zdravotníctva SR.

Vláda na dnešnej schôdzi schválila aktualizáciu Národného programu duševného zdravia (NPDZ) a plán realizácie úloh Národného programu duševného zdravia na obdobie rokov 2017-2018.

Nedostatočná starostlivosť aj prevencia

Tak, ako nie je dostatočne zabezpečená starostlivosť o psychiatrických pacientov, nie je venovaná dostatočná pozornosť ani podpore duševného zdravia a prevencii duševných porúch v spoločnosti, konštatuje správa.

Nedostatočná výchova a vzdelávanie v oblasti duševného zdravia vedú k neúplnej informovanosti spoločnosti, čím sa nezabraňuje ani zbytočnému nárastu duševných porúch.

Málo rozvinutá starostlivosť o ľudí s duševnými poruchami a nízka informovanosť populácie o duševných poruchách vedú k tomu, že v spoločnosti pretrváva a niekedy sa aj posilňuje stigmatizácia ľudí s duševnými poruchami a ich diskriminácia v spoločnosti.

Treba zrušiť vylúčenie zo spoločnosti

Zámerom NPDZ je vytvoriť taký systém starostlivosti o duševné zdravie, ktorý na jednej strane umožní účinne posilniť duševné zdravie, a tak predchádzať duševným poruchám, na strane druhej vedie k oslobodeniu ľudí s duševnou poruchou od izolácie a paternalizmu, či už formou sociálneho vylúčenia z komunity, alebo prehlbovania závislostí od inštitúcií.

Tým sa vytvoria predpoklady, aby ľudia s duševnými poruchami žili dôstojne a kvalitným životom tak, ako ostatná populácia v komunite.

Politika duševného zdravia na Slovensku je založená na troch základných strategických pilieroch, ktorými sú zlepšenie zdravia obyvateľstva, zohľadňovanie očakávaní ľudí a zabezpečenie reálneho financovania.

Zmeniť treba aj financovanie

V súčasnosti je financovanie starostlivosti o duševné zdravie zabezpečené prevažne zo zdrojov verejného zdravotného poistenia, súkromné zdroje tvoria stále iba zanedbateľnú časť.

Výsledkom je nespokojnosť všetkých zúčastnených strán (užívateľov, poskytovateľov i platcov).

Z uvedeného vyplýva potreba zmeny systému financovania a prijatie vhodnej stratégie financovania založenej na viaczdrojovom financovaní starostlivosti o duševné zdravie, hovorí správa.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom