Slovenská správa ciest zrušila vyhodnotenie ponúk na výstavbu obchvatu Šale

dopravné obmedzenia, cestári
Foto: ilustračné, Getty images

Slovenská správa ciest (SSC) zrušila výsledok vyhodnotenia ponúk a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti v opakovanej verejnej súťaži na výstavbu obchvatu Šale na ceste I/75. Zároveň opätovne vyhodnotí ponuku uchádzača s najnižšou predloženou cenou.

Rozhodla o tom Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) na základe odvolania jedného z uchádzačov proti rozhodnutiu úradu, ktorý predtým zamietol jeho námietky proti pôvodnému vyhodnoteniu ponúk v tendri. Vyplýva to z informácií na portáli ÚVO a v rámci uvedenej súťaže.

Porušili princíp transparentnosti

Rada ÚVO dospela k záveru, že kontrolovaný (SSC) postupoval v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, keď dôsledne nevyhodnocoval splnenie podmienok účasti a za účelom jej preukázania nepožiadal úspešného uchádzača o vysvetlenie, resp. o doplnenie dokladov, čím vniesol pochybnosti do procesu verejného obstarávania.

Cestári podľa odvolacieho orgánu ÚVO postupovali aj v rozpore s princípom transparentnosti.

„Rada má teda za to, že konanie kontrolovaného mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, nakoľko uchádzač (skupina dodávateľov) bol v predmetnom verejnom obstarávaní vyhodnotený ako úspešný aj napriek tomu, že z obsahu dokladov predložených týmto uchádzačom bez uplatnenia inštitútu vysvetlenia alebo doplnenia dokladov predložených týmto uchádzačom nie je možné posúdiť splnenie podmienok účasti,“ uviedla Rada ÚVO.

Vyhralo združenie spoločností

Obvyklým preskúmaním podkladov uchádzača mohol verejný obstarávateľ zistiť, že zabezpečenie technickej spôsobilosti – predloženie certifikátu environmentálneho manažérstva podľa Nariadenia EMAS nespĺňa podmienky plnenia zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení súťaže.

Predkladateľ ponuky v čase vyhodnotenia ponúk podľa odvolacieho orgánu úradu nedisponoval uvedeným certifikátom, ktorý by bol v súlade s predmetom zákazky na výkon stavebných prác. „Poskytovateľ kapacít nemôže preniesť na uchádzača viac oprávnení než akými sám disponuje,“ upozornila rada.

Štátni cestári pôvodne vybrali za víťaza združenie stavebných spoločností Cedis, s. r. o., Bratislava, Cesty SK, s. r. o., Košice a HANT BA, a. s., Považská Bystrica s ponukou vo výške 55,9 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

„Úspešný uchádzač na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk predložil ponuku s najnižšou cenou v porovnaní s ponukami ostatných uchádzačov, a na základe stanoveného kritéria sa umiestnil na prvom mieste v poradí,“ oznámila SSC v januári s tým, že kritériom na vyhodnotenie ponúk bola cena.

Použili superreverz

„Uchádzač splnil podmienky účasti a požiadavky vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch,“ uviedli cestári. Ďalších osem ponúk bolo v rozsahu od 58,1 mil. eur (Porr, s. r. o., Bratislava) do 68,7 mil. eur bez DPH (Cesty Nitra, a. s., Nitra a Váhostav – SK, a. s., Bratislava).

SSC vyhodnotila ponuky spôsobom superreverz, teda vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií len u uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste.

Týkalo sa to okrem združenia firiem Cedis, Cesty SK a HANT BA aj spoločností Porr a skupiny AVA-stav, s. r. o., a Doprastav, a. s. Ponuky uchádzačov na štvrtom až deviatom mieste cestári nevyhodnocovali, o čom ich informovali v januári v oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Práce za šesťdesiat miliónov

SSC vyhlásila tender na výstavbu obchvatu Šale v apríli 2019, predpokladaná cena prác plánovaných na tri roky bola 60,3 mil. eur bez DPH.

Na financovanie investície chcú cestári využiť aj prostriedky Európskej únie cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, podmienkou využitia európskych zdrojov v súčasnom programovom období je dokončenie stavby do konca roka 2023.

Obchvat je navrhnutý v dĺžke 11,8 kilometra v kategórii C so šírkou 11,5 metra a rýchlosťou 80 kilometrov za hodinu. Na úseku bude trinásť mostov, vrátane mosta cez Váh v dĺžke 705 metrov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SSC Slovenská správa ciestÚVO Úrad pre verejné obstarávanie